AKTUALNOŚCI

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ 
(13.06.2019)

A A A

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy przyjmowane są od 01 lipca 2019 r. przez Internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Od 01 sierpnia 2019 r. w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu ul. Armii Krajowej 23 - codziennie od godz. 7.30 do godz. 15.00

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 01 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. , prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od dnia 01 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

W sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych po dniu 30 czerwca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres  do dnia 31 maja 2021 r.

§                     W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 października 2019 r.

§                     W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

§                     W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

§                     W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.

§                     W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 29 lutego 2020 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

1.                 matce,

2.                 ojcu,

3.                 opiekunowi prawnemu dziecka,

4.                 opiekunowi faktycznemu dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem jeżeli wystąpiła z wnioskiem o adopcję dziecka),

5.                 dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1.                   dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2.                   dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3.                   pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4.                   członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku gdy:

-  dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego organ właściwy przesyła na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, ma możliwość odebrania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego od organu właściwego. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 


Załączniki:


 do góry  |