AKTUALNOŚCI

 

Klauzula informacyjna 
(25.05.2018)

A A A

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych jest Burmistrz Strzegomia - Urząd Miejski Rynek 38, 58 - 150 Strzegom.
   

 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu jest Pan Krzysztof Olejniczak. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.609 010402, adres e-mail: krzysztof.olejniczak@comars.pl
   

 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań gminy zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017r. poz.1875,poz.2232, z 2018r. poz.130) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077).
   

 4. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Rzeczowym Wykazem Akt.
   

 5. Ma Pani / Pan prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych;
  - żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;
  - żądania ograniczenia przetwarzania;
  - przeniesienia swoich danych;
  - wniesienia sprzeciwu;
  - cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie wpływa to wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem).
   

 6. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
   

 7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji zadań Urzędu.
   

 8. Urząd Miejski w Strzegomiu nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.

Podpis Administratora

Burmistrz Strzegomia
ZBIGNIEW SUCHYTA

 

 


do góry  |