AKTUALNOŚCI

 

 

Dla rowerzystów 
(28.09.2018)

A A A

Zakończono prace związane z realizacją projektu pn. ,,Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Wartość całego zadania wyniosła 2 074 005,57 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 1 181 714,15 zł.

 

Projekt realizowany był w okresie od 26 kwietnia 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Wykonawcą robót było Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. W ramach realizacji inwestycji powstała, najdłuższa na chwilę obecną, dwukierunkowa ścieżka rowerowa z nawierzchni bitumicznej o długości 1,79 km na odcinku od ul. Legnickiej do drogi krajowej nr 5 okolice Quick Parku. Dodatkowo wykonano nowe energooszczędne oświetlenie uliczne LED na odcinku od terenu PKP w kierunku drogi krajowej nr 5, wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej wraz z wymianą wpustów deszczowych. Przebudowane zostały ciągi piesze, wybudowano zatokę autobusową i postawiono nową wiatę. Wybudowana została także mała architektura, jak kosze na śmieci, odchody, stojaki rowerowe. Przebudowane zostały zjazdy oraz wykonano kształtowanie terenu i zieleni. Cała ścieżka rowerowa oraz chodniki dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

- Wierzymy, że zrealizowana inwestycja znacząco wpłynie na bezpieczeństwo i komfort użytkowników niezmotoryzowanych, zarówno pieszych, jak i rowerzystów. Ponadto wpłynie na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Mamy nadzieję, że nowy ciąg pieszo-rowerowy przypadnie do gustu naszym mieszkańcom i będzie z niego korzystać wielu amatorów dwóch kołek – podsumował burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta.

 


Nowoczesna aleja 
(26.07.2018)

Jeden z najważniejszych ciągów komunikacyjnych w Strzegomiu - ul. Al. Wojska Polskiego przechodzi właśnie olbrzymią metamorfozę. Będzie nowocześnie, komfortowo i, co najważniejsze, bezpiecznie.

 

W ramach realizowanej inwestycji pn. ,,Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu" realizowane są prace związane z rozbiórką krawężników oraz korytowaniem. Zostały również usunięte drzewa i krzewy. - Na odcinku od McDonalda do PKP została wykonana konstrukcja chodnika i konstrukcja ścieżki rowerowej oraz zjazdy. Wykonano również humusowanie terenów zielonych. Latarnie ze względu na notoryczne akty wandalizmu zostaną ustawione w końcowym etapie budowy - mówi Ewelina Kowalska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Wsi. - Na odcinku od PKP w kierunku ul. Legnickiej zakończono budowę studzienek ściekowych wraz z przykanalikami, bez regulacji wpustów. Wykonano sieć kanalizacji deszczowej z budową studni rewizyjnych z kręgów betonowych. W najbliższym czasie planowany jest demontaż oraz montaż krawężników oraz wykonanie korytowania pod ścieżkę rowerową - kończy Ewelina Kowalska.

O postępie prac będziemy informować na bieżąco.

 


Dalsze prace na Alei Wojska Polskiego 
(17.04.2018)

W ramach realizowanej inwestycji pn. ,,Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu" realizowane są prace związane z rozbiórką krawężników oraz korytowaniem. Zostały również usunięte drzewa i krzewy.

- Na odcinku od McDonalda do PKP została wykonana konstrukcja chodnika i konstrukcja ścieżki rowerowej oraz zjazdy. Wykonano również humusowanie terenów zielonych. Latarnie ze względu na notoryczne akty wandalizmu zostaną ustawione w końcowym etapie budowy - mówi Ewelina Kowalska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi. - Na odcinku od PKP w kierunku ul. Legnickiej zakończono budowę studzienek ściekowych wraz z przykanalikami, bez regulacji wpustów. Wykonano sieć kanalizacji deszczowej z budową studni rewizyjnych z kręgów betonowych. W najbliższym czasie planowany jest demontaż oraz montaż krawężników oraz wykonanie korytowania pod ścieżkę rowerową - kończy Ewelina Kowalska.

 

   

   

 

 


Droga do centrum handlowego w budowie 
(09.01.2018)

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. ,,Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu" dofinansowane w ramach Osi Priorytetowej nr 3 ,,Gospodarka niskoemisyjna", Działania nr 3.4 ,,Wdrażanie strategii niskoemisyjnych", Poddziałania nr 3.4.4 ,,Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT AW", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu wynosi ok. 2,14 mln zł. Gmina Strzegom otrzymała dofinansowanie w
wysokości ok. 1,27 mln zł. Wykonawcą przedsięwzięcia jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów.

- Pod koniec ubiegłego roku zrealizowano roboty budowlane związane z wykonaniem zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki granitowej. Częściowo zostały wykonane roboty przygotowawcze i rozbiórkowe na odcinku od terenu PKP do drogi krajowej nr 5. Częściowo zostały wbudowane obrzeża i krawężniki oraz ułożono podbudowę i nawierzchnię z kostki betonowej na ciągu pieszo-rowerowym. Częściowo ułożono bednarkę oraz rury osłonowe celem wykonania robót elektrycznych - informuje Ewelina Kowalska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.
- Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych prace będą kontynuowane w zakresie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego. Planowane jest również rozpoczęcie prac na odcinku od terenu PKP w kierunku ul. Legnickiej - dodaje Ewelina Kowalska.

Inwestycja zostanie ukończona do końca lipca 2018 r.

 

   

   

   

   

   

 


Droga do McDonalds 
(21.07.2017)

Gmina Strzegom realizuje zadanie pod nazwą ,,Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu” dofinansowane w ramach Osi Priorytetowej nr 3 ,,Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.4 ,,Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”, Poddziałania nr 3.4.4 ,,Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

26.04.2017 r. gmina Strzegom podpisała umowę z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej nr RPDS.03.04.04-02-0011/16 na realizację tego przedsięwzięcia. Całkowita wartość projektu według umowy 2 141 788,09 zł. Dofinansowanie w wysokości nie więcej niż 68% wydatków kwalifikowanych w kwocie nieprzekraczającej 1 268 532,88 zł. Natomiast 6.07.2017 r. gmina Strzegom zawarła umowę z wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, Świdnickim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica. Termin realizacji zadania to 31.07.2018 r. Ponadto 6.07.2017 r. gmina Strzegom zawarła umowę z KMK GROUP Monika Jurczyńska 42-160 Krzepice ul. Kuków 123 na wykonanie tablic informacyjnych oraz pamiątkowych w ramach promocji projektu. Została zawarta również umowa na nadzór inwestorski.

 


do góry  |