AKTUALNOŚCI

  

 

Budżet Obywatelski 2019

A A A

  


PROTOKÓŁ 

PLIK DO POBRANIA:


W dniach 26-28 października 2018 r. oddaj swój głos! 

Rozpoczął się kolejny etap działań związanych z wdrażaniem Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok. Do dnia 14 września wpłynęło 8 propozycji projektów. Powołany przez Burmistrza zespół ds. budżetu obywatelskiego dokonał weryfikacji złożonych propozycji. W wyniku zakończenia prac - do głosowania zakwalifikowano ostatecznie 2 projekty duże.

Głosować można tylko jeden raz przez oddanie głosu w wyznaczonym lokalu wyborczym na jeden projekt zadania dużego. Głosowanie odbędzie się w dniach 26-28 października br. w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Świdnickiej 15-17. W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec zameldowany na pobyt stały w Strzegomiu, pod warunkiem, że w dniu w dniu 17 lipca 2018 r. miał ukończony szesnasty rok życia. Przed głosowaniem należy okazać komisji dokument tożsamości ze zdjęciem i adresem zameldowania oraz numerem PESEL, a osoby niepełnoletnie dodatkowo zgodę opiekuna prawnego na udział w procesie tworzenia budżetu obywatelskiego (zawierającą nr PESEL). Wzór zgody można pobrać ze strony internetowej www.strzegom.pl i w Punkcie Konsultacyjnym w Urzędzie miejskim w Strzegomiu (parter, pok.15). W przypadku, gdy posiadany przez głosującego dowód tożsamości nie zawiera adresu zameldowania, głosujący składa w obecności członka Komisji pisemne oświadczenie zawierające adres stałego zameldowania. Dodajmy, ze w tym roku karta do głosowania będzie tylko jedna - na zadania duże, ponieważ małe projekty zmieściły się w puli środków przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego na 2019 rok.

Na karcie do głosowania będą znajdować się dwa projekty:

 1. Siła kobiet- siłownia dla każdej z nas (lokalizacja: „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu)

 2. III etap remontu i modernizacji podwórka położonego w centrum miasta, miedzy ulicami Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem

Szczegółowe informacje dotyczące weryfikacji projektów wraz z uzasadnieniem, a także zwięzłe informacje na temat projektów i szczegóły dotyczące głosowania znajdziecie Państwo w zakładkach dotyczących budżetu obywatelskiego na stronie www.strzegom.pl oraz na www.bip.strzegom.pl .

Miejsce głosowania:
Urząd Stanu Cywilnego przy ul. Świdnickiej 15-17 w Strzegomiu

Harmonogram głosowania:

 • 26.10.2018 r. (piątek) w godz. 15.00-19.00

 • 27.10.2018 r. (sobota) w godz. 9.00-19.00

 • 28.10.2018 r. (niedziela) w godz. 9.00-19.00

W związku z awarią platformy e-urząd głosowanie internetowe na projekty do budżetu obywatelskiego na 2019 rok zostało odwołane. Przepraszamy za utrudnienia. Przypominamy że zagłosować można osobiście w dniach 26-28 października 2018 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Strzegomiu. Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu.


 

Informacja o wyniku konsultacji społecznych projektu Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok

Burmistrz Strzegomia ogłosił dnia 17.07.2018 r. konsultacje społeczne Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok. Wniesienie uwag i propozycji odnośnie treści zasad możliwe było w terminie do 31.07.2018 r.

We wskazanym powyżej terminie do siedziby Burmistrza Strzegomia nie wpłynęły żadne uwagi ani propozycje w przedmiotowym zakresie. W wyniku analizy treści Zasad Budżetu Obywatelskiego postanowiono zmienić zapis w § 2 pkt. 2 Zasad Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok dotyczący definicji środków trwałych. Zapis po zmianie brzmi następująco: Środki trwałe to składniki majątkowe o wartości powyżej 10 000 zł netto i o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok. Zmiana wynika z nowych zapisów w Ustawie z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

PLIKI DO POBRANIA:

 


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok.

Burmistrz Strzegomia informuje, że na stronie www.strzegom.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.strzegom.pl zakładka "Konsultacje społeczne" oraz "Budżet Obywatelski 2019), a także w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (I piętro, pok. nr 19) udostępniono do wglądu projekt Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok.

Zachęcamy w szczególności mieszkańców Strzegomia oraz lokalne organizacje pozarządowe do zapoznania się z treścią projektu zasad. Istnieje możliwość wniesienia uwag i propozycji odnośnie treści zasad w terminie do 31 lipca 2018 r.

Uwagi i propozycje można składać:

 1. pisemnie osobiście w Wydziale Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (parter, pok. nr 15);

 2. pisemnie za pośrednictwem poczty na adres:
  Urząd Miejski w Strzegomiu
  Rynek 38
  58-150 Strzegom
  (decyduje data wpływu do urzędu);

 3. drogą elektroniczną na adres budzetobywatelski@strzegom.pl (w tytule wiadomości należy wpisać "Budżet obywatelski 2019 - uwagi").

PLIK DO POBRANIA:


 

 


WYNIKI WERYFIKACJI PROJEKTÓW ZADAŃ ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA STRZEGOM NA 2018 ROK

Protokół z weryfikacji projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2018 rok PDF 5 MB

UWAGA!

W związku z małym zainteresowaniem mieszkańców miasta budżetem obywatelskim oraz małą liczbą projektów, które mogły podlegać głosowaniu – Burmistrz Strzegomia postanowił odwołać glosowanie zaplanowane na 20-22 października 2017 roku.

Odwołanie w części procesu tworzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2018 rok PDF 2 MB

 


 

Zasady Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2018 rok.

Już dziś publikujemy Zasady Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2018 rok, by umożliwić Państwu zaplanowanie i przygotowanie ciekawych propozycji projektów. Już od 26 czerwca można skorzystać z pomocy Punktu Konsultacyjnego, który udzieli Państwu niezbędnych informacji, bądź pokieruje do właściwego wydziału Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Wzorem lat poprzednich pracownicy urzędu będą służyli wnioskodawcom pomocą przy planowaniu zadań inwestycyjnych.

Proszę pamiętać, że propozycje projektów zadań inwestycyjnych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego można będzie składać od 7 sierpnia do 11 września 2017r.

Jakie zadania można zgłosić?

Wyodrębniono dwie kategorie zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego:

 1. zadania małe, których szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 50 000,00 zł,
 2. zadania duże, których szacunkowa wartość przekracza kwotę 50 000,00 zł i jednocześnie nie przekracza kwoty 300 000,00 zł.

Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego muszą mieć charakter inwestycyjny i mieścić się w zakresie zadań własnych gminy.

Ile pieniędzy przeznaczamy na realizację zadań?

Pula środków przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa:

 1. małych wynosi 100 000,00 zł,
 2. dużych wynosi 300 000,00 zł.

Kto może złożyć projekt?

Projekt zadania ma prawo złożyć każda osoba fizyczna, będąca mieszkańcem miasta Strzegom, która w dniu 22 czerwca 2017r. miała ukończony szesnasty rok życia.

Projekt zadania może złożyć także organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadająca siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie miasta Strzegom.

Czy w procesie tworzenia budżetu obywatelskiego mogą brać udział osoby niepełnoletnie?
Tak, pod warunkiem, że w dniu 22 czerwca 2017r. miały ukończony szesnasty rok życia i ich prawny opiekun wyrazi zgodę na udział w tym procesie na odpowiednim formularzu dostępnym pod ogłoszeniem, a także w Punkcie Konsultacyjnym.

Jak złożyć projekt?

Projekt zadania składa się na formularzu zgłoszeniowym zawierającym co najmniej 30 podpisów popierających projekt mieszkańców miasta Strzegom, którzy w dniu 22 czerwca 2017r. mieli ukończony szesnasty rok życia.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod ogłoszeniem, a także w Punkcie Konsultacyjnym. Należy go wypełnić komputerowo lub pismem maszynowym za wyjątkiem danych osób popierających projekt, które mogą być wpisane ręcznie w czytelny sposób.

W przypadku, gdy projekt składa organizacja pozarządowa - nie ma wymogu zbierania podpisów mieszkańców miasta Strzegom popierających projekt.

Wypełnione formularze należy składać w terminie 7 sierpnia -11 września 2017r. w Wydziale Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w godzinach pracy Urzędu.

Dopuszcza się przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku o terminie wpływu formularza decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Kiedy promować projekt wśród mieszkańców?

Dnia 29 września 2017r. udostępniona zostanie do publicznej wiadomości lista projektów podlegających głosowaniu w miejscowych środkach przekazu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Budżet Obywatelski Miasta Strzegom"

Okres od 29 września do 22 października 2017r. będzie czasem promocji projektów podlegających głosowaniu prowadzonej przez zgłaszających projekt.
Gdzie, jak i kiedy można głosować na projekty?
Głosowanie zaplanowano na 20 - 22 października 2017r.

Lokal wyborczy podobnie jak w roku ubiegłym będzie się znajdował w Urzędzie Stanu

Cywilnego, przy ul. Świdnickiej 15-17 i będzie czynny w nw. godzinach:

 • 20.10.2017r. (piątek) 15.00-19.00
 • 21.10.2017r. (sobota) 9.00-19.00
 • 22.10.2017r. (niedziela) 9.00-19.00

Głosujący otrzyma 2 karty do głosowania: 1 kartę do głosowania na projekty małe i 1 kartę do głosowania na projekty duże. Na każdej z kart można będzie wybrać jeden projekt.
Punkt Konsultacyjny

W okresie 26 czerwca - 27 października 2017r. w Wydziale Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (parter, pokój nr 15) funkcjonuje Punkt Konsultacyjny, czynny w:

w lipcu i sierpniu:

 • poniedziałek 7.00-15.00
 • wtorek 7.00-16.30
 • środa 7.00-15.00
 • czwartek 7.00-15.00
 • piątek 7.00-13.30

w czerwcu, wrześniu i w październiku:

 • poniedziałek 8.00-16.00
 • wtorek 8.00-17.30
 • środa 8.00-16.00
 • czwartek 8.00-16.00
 • piątek 8.00-14.30

Kiedy poznamy wyniki głosowania?

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do dnia 27 października 2017r. na stronie internetowej
www.strzegom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Budżet Obywatelski Miasta Strzegom".

Poniżej zamieszczono niezbędne dokumenty i formularze:

PLIKI DO POBRANIA:

 


 


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
projektu Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2018 rok. 

(02.06.2017)

Burmistrz Strzegomia informuje, że na stronie www.strzegom.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.strzegom.pl zakładka "Konsultacje społeczne" oraz "Budżet Obywatelski 2018), a także w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (parter, pok. nr 5) udostępniono do wglądu projekt Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2018 rok (kod identyfikacyjny dokumentu: 3D949820-FDD6-4DBD-AA50-E093939ED5AF. Projekt).

Zachęcamy w szczególności mieszkańców Strzegomia oraz lokalne organizacje pozarządowe do zapoznania się z treścią projektu zasad. Istnieje możliwość wniesienia uwag i propozycji odnośnie treści zasad w terminie do 19 czerwca 2017r. (poniedziałek).

Uwagi i propozycje można składać:

 1. pisemnie osobiście w Wydziale Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego
  w Strzegomiu (parter, pok. nr 15);

 2. pisemnie za pośrednictwem poczty na adres:
  Urząd Miejski w Strzegomiu
  Rynek 38
  58-150 Strzegom
  (decyduje data wpływu do urzędu);

 3. drogą elektroniczną na adres fundusze@strzegom.pl  (w tytule wiadomości należy wpisać "Budżet obywatelski 2018 - uwagi").


PLIKI DO POBRANIA:


 


do góry  |