AKTUALNOŚCI

 

 

A A A


PLIKI DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
(16.11.2015)

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)Burmistrz Strzegomia podaje do publicznej wiadomości informację o stwierdzeniu braku obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzegom" przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

Z całością dokumentacji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, Rynek 38. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom. 

 


Informacja burmistrza Strzegomia 
(13.03.2015)

Gmina Strzegom przystąpiła do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN). Na opracowanie PGN gmina Strzegom otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


WAŻNE!
Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse gminy i jej mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości gminy Strzegom w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, przeprowadzona zostanie inwentaryzacja źródeł niskiej emisji przez upoważnionych pracowników EKO-TEAM ze Zgorzelca.

Jednocześnie trwa akcja inwentaryzacyjna na stronie internetowej http://pgnstrzegom.ankietaplus.pl.  Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o ilości emisji CO2, zużyciu energii oraz jej produkcji. Pozyskanie tych informacji od Państwa przyczyni się do stworzenia kompletnego i rzetelnego opracowania końcowego.

Wszelkie informacje dotyczące PGN wraz ze wzorem ankiet są udostępnione do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu www.strzegom.pl 

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo u Wykonawcy EKO - TEAM Sebastian Kulikowski tel. 0691 015 026, fax. 75 613 81 34, e-mail: ekoteam.kulikowski@gmail.com 

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu PGN.

Burmistrz Strzegomia


PLIKI DO POBRANIA:


 

 


do góry  |